Jelly Bean 2 (turtle)

Barbara Janman

C-BJ-S0185

| /

India Soapstone | 4.5" x 4 x 7.5